ស្ត្រី​វ័យក្មេង​ទាំងឡាយ​កុំ​ទាក់ទង​ប្តី​គេ ពុំនោះសោត​ប្រយ័ត្ន​គេ​ប្រឡាក់​ទាំង​រស់​ដូច​រឿង​មួយ​នេះ​អីចឹង​! – CEN