សិច​លើ​អគារ​ជាន់​ទី ៤ ដំបូង​អ្នកដំណើរ​តាមផ្លូវ​ឈរ​ទស្សនា​ហើយ​សើច បន្ទាប់​មក​ព្រួយបារម្ភ​ខ្លាច​ពួកវា​ធ្លាក់ចុះ​មក​ដី​ប្រកាច់​ស្លាប់​ (មានវីដេអូ) – CEN