​ប្រជាពលរដ្ឋ​មិន​ទៅ​បោះឆ្នោត បែរ​ជា​ទៅ​ជ្រលក់​ដៃ ថ្នាំ​ពណ៌​ផ្សេង បន្លំ​ថ្នាំ​បោះឆ្នោត នឹង​មាន​ទោស​ – CEN