កុម្ម៉ង់​ស៊ុប​គ្រឿង​សមុទ្រ ពេល​បរិភោគ​ទើប​ដឹងថា វា​ជា​ស៊ុប​… កន្លាត​សោះ​ – CEN