គ.ជ.ប បញ្ជាក់ជាថ្មី ពីការគូសសញ្ញាគាំទ្រគណបក្ស លើសន្លឹកឆ្នោត – CEN