ឆ្នាំនេះ ទិវា​យោគៈ​អន្តរជាតិ​គ្រោង​ធ្វើឡើង​នៅ​ថ្ងៃទី​១៦-១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ​២០១៨​នៅ​រាជធានី​ភ្នំពេញ ខេត្ត​ព្រះសីហនុ ខេត្តសៀមរាប និង​ខេត្ត​បាត់ដំបង​ – CEN