ផ្សព្វផ្សាយ​ស្តីពី បច្ចុប្បន្នភាព​បទ​បញ្ញាត្តិ​ថ្មីៗ ស្តី​ពី​ពន្ធដារ​ព្រមទាំង​វិធាន និង​នីតិវិធី​សម្រាប់​បែងចែក​ចំណូល និង​ចំណាយ​ – CEN