​ចោទ​ប្រពន្ធ​ថា​មាន​សហាយ រុះរើ​ផ្ទះ និង​ទ្រព្យសម្បត្តិ ដុត​បំផ្លាញ​ឆេះ​ស្ទើរ​គ្មាន​សល់​ – CEN