កសិករ​ចិន​កសាង​អគារ​កសិដ្ឋាន​ដោយ​ផ្លែ​ពោត ២០.០០០ ផ្លែ​ – CEN