​សម្តេច​តេជោ ៖ រាជរដ្ឋាភិបាល​កែលម្អ​គោលនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច ពាណិជ្ជកម្ម និង​ការវិនិយោគ ព្រមទាំង​ការអភិវឌ្ឍ​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ ទាំង​រឹង និង​ទន់ – CEN