ប្រជុំជន Longyearbyen នៅ Norway ជា​កន្លែង​ដែល​ការស្លាប់​ជា​រឿង “​មិន​ស្របច្បាប់​” – CEN