គ្រោះ​ថ្នាក់​ចរាចរ​ណ៍ ១៥ ថ្ងៃ ស្លាប់ ៦០ នាក់ – CEN