ចង់​ទន់ជង្គង់​ហ្មង​! ខណៈ​ឃើញ​កូនក្រមុំ​នេះ​ពាក់មាស​ឡើង​ជ្រែក​ខ្លួន​ និង​គ្រឿង​បណ្ណាការ​ដ៏​មានតម្លៃ​ច្រើន​សន្ធឹក​សន្ធាប់យ៉ាងនេះ – CEN