​ស្ត្រី​វេជ្ជបណ្ឌិត​កំពុង​ពរ​ពោះ​នៅ​ចិន វះកាត់​អ្នកជំងឺ ៤​នាក់ បន្តបន្ទាប់​គ្នា រហូត​ទន់​ជើង​ដួល​ – CEN