គម្រោង​កែ​លម្អ​ប្រព័ន្ធ​ប្រឡាយ​លូ ជំហាន​ទី ៤ របស់​អង្ក​ការ​ចៃ​កា គ្រោង​ចាប់ផ្តើម​អំឡុង​ខែ​សីហា ឬ​កញ្ញា​នេះ ជាមួយ​និង​ម៉ាស៊ីន​ចាប់​យក​សំរាម​ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ​ – CEN