ចិន​ផ្តល់​គ្លីនិក​ចល័ត​ចំនួន ៤០ និង​ឡ​ជីវឧស្ម័ន​ចំនួន ១៥០០ ឡ ក្នុង​ក្របខ័ណ្ឌ​ហិរញ្ញប្បទាន​ឥត​សំណង – CEN