សម្តេចក្រុមព្រះ និង​អ្នក​ម្នាង​កំពុង​ស​ង្រោះ​បន្ទាន់​នៅ​មន្ទីរ​ពហុ​ព្យាបាល​សេ​តេ ក្រុងព្រះសីហនុ​ – CEN