គ​.​ជ​.​ប ឆ្លើយតប​ទៅនឹង​ការព្រួយបារម្ភ របស់លោក​ស្រី Rhona Smith – CEN