​ម្ចាស់​ផ្ទះជួល ត្រូវ​ធ្វើ​ខ្លួន​ឲ្យ​ដូចជា បងប្រុស​បង្កើត របស់​កម្មករ​ – CEN