នេះ​ហើយ​ទឹកចិត្ត​ម្តាយ​! ឆ្កែ​មួយ​ក្បាល​រត់​កាត់​ភ្លើង​ទៅមកៗ ដើម្បី​ពាំ​កូន​ចេញពីផ្ទះ​កំពុង​ឆេះ​ – CEN