បង្កើត​ប្លុក​ឆេន​សេរី ដើម្បី​អាច​រក​ប្រាក់ចំណូល​ – CEN