រកឃើញ​មូស​ធំ​ជាង​គេ​លើ​ពិភពលោក នៅ​ប្រទេស​ចិន​ – CEN