ស្ដារ​និង​អភិវឌ្ឍន៍​ប្រឡាយ​ស្ទឹងមានជ័យ យក​ប្រជាពលរដ្ឋ​ជាង​៥០០​គ្រួសារ មក​ទីតាំង​ថ្មី​បណ្តោះអាសន្ន – CEN