លោក ហ៊ុន ម៉ានិត ៖ ប្រទេសជាតិ​មាន​សុខសន្តិភាព ទើប​យើង​មាន​ឱកាស​សម្រាប់​កសាង​ប្រទេស ដែល​យើង​ត្រូវតែ​រួម​គ្នា​រក្សា​អោយបាន​ – CEN