ប្រកាស​ដាក់​ឲ្យដំណើរ​ការ ជា​ផ្លូវ​ការ នូវ​ការ​ទូទាត់​ប្រាក់ តាម​ប្រព័ន្ធ​អេឡិច​ត្រូ​និច លើ​រថយន្ត​ក្រុង​សាធារណៈហើយ​ – CEN