ក្រុមហ៊ុន​មួយតប Email ​ថា​៖ «​ជូនចំពោះ​លោក លោកស្រី​! សុំទោស​… យើងខ្ញុំ​ពុំ​ទទួលយក​ខ្ទើយ​ចូល​បម្រើ​ការងារ​បានទេ​» – CEN