​ដើម្បី​បញ្ជាក់​ពី​ភាព​ប្រជាធិបតេយ្យ អតីត​បុគ្គលិក​ស្ថានទូត​អាមេរិក លើកគ្នា​តវ៉ា​នៅ​មុខ​ស្ថានទូត​ – CEN