រដ្ឋសភា​ប្រជុំពិភាក្សា​សេចក្តីព្រាងច្បាប់ ចំនួន​ពីរ ទាក់ទង​នឹង​ការបង្កើត ថាមពល​អគ្គិសនី​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN