លោកយាយ​អាយុ ៨៦ ឆ្នាំ លោះ​ព្រលឹងអស់ហើយ ខណៈ​ប្រទះ​ពស់​១​ក្បាលបើកវែកដាក់ឆ្ងក់ មិនដឹង​កំពុង​សម្ងំ​ក្នុងផ្ទះ​ពី​អង្កាល់ (​វីដេអូ​) – CEN