​ក្រោយ​មិច​ស៊ី​កូយកឈ្នះ​អាល្លឺម៉ង់ គ្រូបង្វឹក​ត្រូវបាន​មិត្តភក្តិ​អញ្ជើញ​ជប់លៀង ដោយ​កាដូ​ស្រី​ស្អាត ៣ រូប​ – CEN