បង្កើត​តំបន់​ប្រើប្រាស់​ច្រើនយ៉ាង បឹង​យក្ខ​ឡោម ដែល​មាន​ផ្ទៃដី ​២២៥ ​ហិកតា​ – CEN