​រដ្ឋមន្ដ្រី​ក្រសួង​កសិកម្ម លើកឡើង​ពី​កត្តា​ហានិភ័យ និង​អត្ថប្រយោជន៍ នៃ​ការប្រើប្រាស់​ថ្នាំ និង​ជី​កសិកម្ម – CEN