ចាប់តាំងពី​ឆ្នាំ​២០០១ រដ្ឋាភិបាល​ចិន បាន​សន្យា​ផ្លល់​ហិរញ្ញប្បទា​នសហប្រតិបត្តិ​កា​រ​មាន​ទឹកប្រាក់ ប្រមាណ ៥.២៧៦​លាន​ដុល្លារ​ – CEN