មានទំនាស់ ចាក់​នឹង​ចំពុះទុង ម្នាក់​ដេកពេទ្យ ម្នាក់​ជាប់គុក​ – CEN