​ជំរុញ​វិស័យ​ឧស្សាហកម្ម តែ​វិស័យ​កសិកម្ម នៅតែ​បន្ត​យកចិត្តទុកដាក់ ដើម្បី​កុំឲ្យ​ប្រជាពលរដ្ឋ ទុក​ដីធ្លី​ចោល និង​ធ្វើ​ចំណាកស្រុក​ – CEN