ជំរុញ​លើ​ការងារ ធ្វើ​ប្រទានកម្ម​ដីធ្លី​ស្ដីពី​ការ​បំបែក​ក្បាលដី​ក្នុង​បុរី​ – CEN