គង់ ច័ន្ទ​ស្រីមុំ ធ្វើ​ឲ្យ ជា វិបុល​និង​ភរិយា រួមជាមួយ ណា​ខុន រំភើបអារម្មណ៍​ក្នុង​ថ្ងៃ​តែមួយ​ – CEN