អ្នកគាំទ្រ​ជប៉ុន និង Senegal គោរព​ស្ញប់ស្ញែង – CEN