​ធនាគារ​ជាតិ​ប្រកាស​មិន​ផ្ដល់​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ឲ្យ​គ្រឹះស្ថាន​ឥណទាន​ជនបទ ដល់​អង្គការ​-​សមាគម​ចំនួន​១២ និង​បិទ​មិនឲ្យ​ដំណើរការ​ចំនួន​១១ – CEN