រកឃើញ​រណ្តៅ​លាក់​គ្រាប់ មាន​គ្រាប់​រាប់រយ ក្នុង​សមយ័​សង្គ្រាម​យ៉ាង​ធំ នៅ​ស្រុក​ជល​គិរី​ – CEN