ជំទាវ​ទី​១ អាមេរិក Melania Trump បន្ត​ទស្សនៈកិច្ច​នៅ​ចិន ខណៈ​លោក​ប្រធានាធិបតី​ជា​ស្វាមី​ចាកចេញ​ទៅ Danang-Vietnam ចូលរួម​ប្រជុំ​កំពូល APEC – CEN