ការ​ពុំ​ព្រម​ទូទាត់​រូបិយវត្ថុ ដែល​មាន​តម្លៃ​នីត្យានុកូល នឹង​ត្រូវ​ផ្តន្ទាទោស​ពិន័យ​ជា​ប្រាក់ ១០០​ដង នៃ​ទឹកប្រាក់​ដែល​ពុំ​ព្រម​ទូទាត់​ – CEN