ធនាគារ​ស្ថាបនា ចុះ​កិច្ចព្រមព្រៀង​ង​ភាពជា​ដៃគូ​ជាមួយ Western Union – CEN