នគរបាលជាតិ​និង​ស៊ីម៉ាក់ រួម​គ្នា​ការកាត់បន្ថយ​គ្រោះថ្នាក់ ដោយសារ​មីន និង​សំណល់​ជាតិ​ផ្ទុះ​ពី​សង្គ្រាម​ – CEN