​កម្ពុជា ត្រូវការ​ធនធាន​មនុស្ស លើ​ផ្នែក ជំនាញ​ផ្កាយរណប​ – CEN