ក្រុមហ៊ុន​ចិន ស្វែងរក​ឱកាស​វិនិយោគ​លើ​វិស័យ​គមនាគមន៍ និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ​នៅ​កម្ពុជា​ – CEN