ផ្សារ​ពាណិជ្ជកម្ម​ចិន នឹង​ផ្តល់​អត្ថប្រយោជន៍​ច្រើនយ៉ាង សម្រាប់​សេដ្ឋកិច្ច​កម្ពុជា​ – CEN