ការលើកកម្ពស់​ការយល់ដឹង និង​ការអប់រំ ស្តីពី បរិស្ថាន​ដល់​ស្ត្រី និង​កុមារ​ – CEN