ជំរុញ​ឱ្យ​ភ្នាក់ងារ​ប្រមូល​សំរាម និង អាជ្ញាធរ​មូលដ្ឋាន ពង្រឹង​ការប្រមូល​សំរាម​ – CEN