​វិស័យ​ទេសចរណ៍​ត្រូវបាន​ចាត់ទុក​ជា​មាស​បៃតង​ – CEN